Ajuts Leader · Mesures

Leader · Consorci per al desenvolupament de la Catalunya Central

AJUTS LEADER · MESURES

L’objecte dels ajuts que estableix l’Ordre és el d’incentivar actuacions que fomentin el desenvolupament local, en el marc del PDR de Catalunya 2014- 2020 i que inclou actuacions adreçades a fomentar la diversificació de les economies rurals.
Els ajuts regulats en aquestes bases reguladores tenen com a finalitat el foment de la realització d’inversions que generin activitat econòmica per a l’aplicació de les estratègies de desenvolupament local proposades pels GAL i aprovades pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (en endavant, DARP) amb accions adreçades a fomentar la reactivació econòmica i la creació d’ocupació, a establir polítiques específiques per als joves del món rural, que fomentin el seu arrelament i desenvolupament econòmic i social, a promoure accions dirigides a la mitigació i adaptació al canvi climàtic i la protecció dels recursos naturals, a estimular la innovació i la transferència de coneixements en el sector agroalimentari.

Poden ser persones beneficiàries d’aquests ajuts:

1. De naturalesa privada: persones físiques o jurídiques (microempreses, pimes, cooperatives, associacions o fundacions participades per ens públics en menys d’un 50%) que realitzin inversions en:
a) Empreses que transformin i/o comercialitzin productes agroalimentaris (en el cas que els productes
agroalimentaris estiguin inclosos a l’annex I del Tractat de Funcionament de la UE hauran de realitzar una
inversió elegible, a efectes d’aquesta ordre, inferior a 250.000 euros).
b) Empreses no agroalimentàries.

2. De naturalesa pública: ajuntaments, consells comarcals, entitats municipals descentralitzades, consorcis,
associacions i fundacions participades per ens locals (en igual o més d’un 50%), que realitzin inversions en:
a) Recuperació del patrimoni cultural i natural.
b) Infraestructures públiques per a la mitigació del canvi climàtic.
c) Infraestructures que generin activitat econòmica i ocupació.

Pin It on Pinterest